Przejdź do treści
Strona główna » Blog » ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ

ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ

  ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ

  Erasmus to nie tylko międzynarodowa wymiana studentów w okresie nauki, wymieniają się także przedsiębiorcy! Transgraniczny program wymiany pozwala na poszerzenie horyzontów nie tylko kulturowych, ale i tych związanych z prowadzeniem działalności. W dobie sporej konkurencji na rynku pracy, młodzi przedsiębiorcy nie mają lekko. Wyróżnić się na rynku nie jest rzeczą prostą, jednak nie niemożliwą. Coraz częściej dochodzi do wymiany między przedsiębiorcami w różnych sektorach. Nowe modele biznesowe i formy prowadzenia działalności to coś, co w znacznym stopniu pozwala na innowacyjność na rynku. Nie zawsze musimy „wynajdować koło na nowo”, czasem wystarczy przeprojektować perspektywę patrzenia na nasz biznes, wprowadzając nowe koncepcje i kontrastowość w stosunku do innych przedsiębiorców. Nowy, zrewolucjonizowany wzorzec naszego biznesu może się okazać produktywny i obiecujący.

  Co to jest i jak to działa? „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” to projekt zainicjowany przez Unię Europejską, który realizowany jest na terenie Państw Członkowskich za pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych. Projekt wspierają Izby Gospodarcze, centra czy inkubatory przedsiębiorczości, itp. Lokalne punkty kontaktowe wyznaczone przez Komisję Europejską wspierają w składaniu wniosków i nawiązywaniu kontaktu z odpowiednim przedsiębiorcą oraz udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania. Lokalne punkty kontaktowe dokonują weryfikacji i oceny złożonego wniosku. Wniosek pozytywnie rozpatrzony i przyjęty pozwala na dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o początkujących przedsiębiorcach i przedsiębiorcach przyjmujących biorących udział w programie. Projekt ma na celu pomóc nowym przedsiębiorcom nabyć odpowiednie umiejętności praktyczne w zarządzaniu małymi i średnimi firmami, gdzie będą mogły się rozwijać. Bardziej doświadczeni przedsiębiorcy mogą stać się inspiracją i podsunąć szereg ciekawych pomysłów i koncepcji. Obcowanie z inną kulturą w obcym państwie, z ludźmi o sporym bagażu zarówno doświadczeń, jak i porażek biznesowych, może przyczynić się do poprawy know-how oraz jest idealną przestrzenią do tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Zgłoszenie i udział nie wymagają żadnych opłat od uczestników programu. Biuro Wsparcia programu zapewnia spójność i jakość podczas realizacji programu. Jego celem jest marketing i promocja inicjatywy wymiany, doradztwo, wsparcie i opracowanie materiałów szkoleniowych. 

  Lokalny punkt kontaktowy znajdziemy w linku: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5

  Do kogo kierowany jest program? Erasmus jest skierowany do nowych przedsiębiorców, którzy chcą wyjechać za granicę i uczyć się od doświadczonych przedsiębiorców, jak również właśnie dla wykwalifikowanych przedsiębiorców, którzy chętnie budują siatkę kontaktów i pragną stworzyć nowe modele biznesowe i opracować wspólnie koncepcje ze wschodzącymi na rynek przedsiębiorcami. Nowi przedsiębiorcy to tacy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 3 lata. Z programu mogą skorzystać również dostawcy usług okołobiznesowych, którzy wspierają przedsiębiorców i ich rozwój. Program obejmuje także „niedoszłych” przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w oparciu o realny biznesplan. 

  Wykluczone jest uczestnictwo osób z poważnym wykroczeniem zawodowym, prawomocnym wyrokiem za oszustwo lub nieuczciwe bankructwo, korupcję, upadłość, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub jakąkolwiek inną działalność sprzeczną z prawem naruszającą interesy finansowe Wspólnoty Europejskiej.

  Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w programie? Cały proces szkolenia zakłada obopólną wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawienie wyzwań i przeszkód, które towarzyszą początkującym biznesom, jak również zwiększenie dostępu do rynku poprzez budowanie kontaktów, identyfikację potencjalnych partnerów biznesowych w innych krajach UE. Nowi przedsiębiorcy muszą wykazać się wykształceniem, przygotowaniem zawodowym, zaangażowaniem w projekt, kreatywnością, innowacyjnością oraz realnym pomysłem na biznes. Młody przedsiębiorca bada rynek i rozwija nowe umiejętności biznesowe, opracowuje projekty, innowacje i prace badawczo-rozwojowe, ma nowe spojrzenie na istniejącą już działalność gospodarczą, pracuje nad konkretnymi projektami, dzięki którym rozumie schemat finansowy, sprzedaż, marketing czy branding mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy długofalowo mogą czerpać wzajemne korzyści z partnerstwa biznesowego w postaci spółki joint-venture, podwykonawstwa, stosunku wykonawca-dostawca, itp.

  Wsparcie finansowe. Wsparcie finansowe przewidziane dla nowych uczestników obejmuje pokrycie kosztów podróży do i z kraju pobytu oraz kosztów utrzymania w trakcie trwania programu. Wysokość wsparcia finansowego jest oparta na miesięcznej kwocie ryczałtowej dla kraju wymiany, rzeczywistych okresów spędzonych za granicą u przedsiębiorcy przyjmującego (doświadczonego) i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu. Należy przedłożyć/przedstawić dowód w postaci, np. karty podkładowej, umowy najmu, listu od przedsiębiorcy przyjmującego, itp. Grant za pobyt za granicą wypłacany jest przez lokalny punkt kontaktowy, który wskazał przedsiębiorca przy rejestracji do programu. Zawarta wcześniej umowa pomiędzy przedsiębiorcą a lokalnym punktem kontaktowym określa szczegóły dotyczące wsparcia finansowego oraz sposobu płatności (np. płatność miesięczna, częściowa). Poniżej link do tabeli z kwotami wsparcia dla poszczególnych państw pobytu: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Monthly%20financial%20assistance%20paid%20by%20IO_September%202018.pdf

  Czas trwania pobytu: Program trwa od 1 do 6 miesięcy z możliwością podziału pobytu na sloty o długości minimum 1 tydzień rozłożony na maksymalnie 12 miesięcy. Nowi przedsiębiorcy mogą wziąć udział w programie tylko raz.

  Jak przystąpić do programu? Należy wyszukać swój lokalny punkt kontaktowy, który wesprze nas we wszystkich niejasnościach w razie potrzeby i pomoże, w przypadku problemów ze składaniem wniosku. Aby zostać przyjętym do programu należy zaaplikować online i spełnić jednocześnie wszystkie warunki, tj.: wzajemny interes potencjalnej pary przedsiębiorców (doświadczonego i uczącego się przedsiębiorcy), zgoda na wszelkie postanowienia umowne, przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie muszą pochodzić z mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, pobyt musi być zrealizowany w całkowitym okresie 12 miesięcy i powinien wynosić w przedziale 1-6 miesięcy. 

  Należy wypełnić formularz rejestracyjny online, zamieścić CV wraz z biznesplanem i podać poszczególne dane, tj.: odpowiednie umiejętności, doświadczenie, wykształcenie, znajomość języka obcego, sektora działalności oraz wykazać swoją motywację uczestnictwa w programie poprzez plan działania w oparciu o projekt biznesowy.  Następnie po pozytywnej weryfikacji naszego wniosku należy nawiązać kontakt z początkującym lub doświadczonym (przyjmującym) przedsiębiorcą poprzez wyszukanie go w internetowym katalogu przy pomocy swojego lokalnego punktu kontaktowego lub poprzez zaproponowanie lokalnemu punktowi kontaktowemu przedsiębiorcy, z którymi mamy już kontakt. Dalej ustalamy szczegóły dotyczące projektu pracy i nauki, a następnie informujemy o tym lokalny punkt kontaktowy. W kolejnym etapie podpisujemy „Zobowiązania na rzecz jakości”, które podpisują cyfrowo wszystkie partnerskie strony programu. 

  Zadania młodego przedsiębiorcy. Należy przedstawić biznesplan swojego aktualnego lub przyszłego przedsiębiorstwa wraz z opracowanym projektem pracy i nauki na czas pobytu za granicą; podpisać zobowiązania umowne, w których są określone zadania, obowiązki, warunki finansowe i skutki prawne projektu; działać jako „ambasador” programu i przyczyniać się do tworzenia relacji biznesowych z nowymi przedsiębiorcami; należy wypełniać zadania i obowiązki, które są przedmiotem umowy podpisanej przez wszystkie strony projektu przed rozpoczęciem pobytu za granicą.

  Doświadczeni przedsiębiorcy muszą wykazać swoją fachowość i kompetencje oraz udowodnić, że rzeczywiście angażują się w działalność w oparciu o odpowiednią wiedzę nabytą z biegiem rozwijania działalności. Ponadto muszą posiadać pozwolenie na pobyt stały w jednym z Państw Uczestniczących, prowadzić małe lub średnie przedsiębiorstwo, być właścicielem lub osobą zaangażowaną w działalność MŚP na poziomie zarządu, prowadzić od kilu lat działalność oraz przejawiać chęć i zaangażowanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z początkującymi przedsiębiorcami oraz do pełnienia roli mentora.

  Korzyści dla przyjmującego przedsiębiorcy. Program obejmuje wzajemną współpracę i korzyści z niej płynące w postaci zdobywania wiedzy na temat zagranicznych rynków, rozszerzania możliwości biznesowych czy angażowania się w działania międzynarodowe, co przyczyniać się może w nawiązywaniu korzystnych kontaktów i współprac z przedsiębiorcami z innych państw UE; silne relacje, konsultacje, udzielane referencje czy czerpanie korzyści z opinii innych przedsiębiorców, wchodzących na rynek, dostrzegających inne mankamenty czy możliwości, które czasami są niezauważalne nawet dla bardzo doświadczonego przedsiębiorcy, stanowią często cenne źródło wiedzy. 

  Erasmus stał się formą rozwoju nie tylko dla studentów. Wymiana międzynarodowa pozwala na budowanie relacji biznesowych i poznawanie zagranicznych rynków. By móc być pionierem w swojej branży należy nieustannie wdrażać nowe koncepcje, rewolucyjne rozwiązania a nasz biznes musi stale ewoluować, by dopasować się do powszechnie obowiązujących standardów. Dlatego też warto rozważyć uczestnictwo w programie „Erasmus dla przedsiębiorców”. 

   

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *