Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin sklepu i innych usług

Regulamin sklepu i innych usług

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„REGULAMIN”)

obowiązujący od dnia: 30.06.2023 r.

I.      DEFINICJE

1.     ALBEG lub Dostawca – Aleksandra Pilipiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALBEG Aleksandra Pilipuk, ul. Aleksandra Gajkowicza 15/125, 03-562 Warszawa, NIP: 5242815079, REGON: 366008305,dostarczająca Usługi oraz Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

2.     Formularz Konsultacji – formularz dostępny pod adresem: https://prawomalegobiznesu.pl/konsultacje-indywidualne/, za pośrednictwem którego Klient może umówić się z Dostawcą na konsultację w ramach Usługi prawnej;

3.     Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do ALBEG wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: https://prawomalegobiznesu.pl/kontakt/;

4.     Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;

5.     Klient – Konsument, Konsument – Profesjonalista lub Przedsiębiorca, który zawarł z Dostawcą Umowę o świadczenie Usług lub Umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych, lub podjął działania zmierzające do zawarcia wskazanych umów; Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną;

6.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7.     Konsument – Profesjonalista – osoba fizyczna zawierająca umowę z ALBEG bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (a więc będącą Przedsiębiorcą), jeśli z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8.     Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia; 

9.     Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez ALBEG, dostępny pod adresem: https://prawomalegobiznesu.pl/polityka-prywatnosci/;

10.  Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe albo rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a ALBEG albo Usługi prawne świadczone przez ALBEG, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;

11.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

12.  Regulamin – niniejszy dokument;

13.  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez ALBEG pod adresem: https://prawomalegobiznesu.pl/sklep/;

14.  Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez ALBEG, dostępna pod adresem www.prawomalegobiznesu.pl, za pośrednictwem której ALBEG świadczy Usługi drogą elektroniczną;

15.  System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.);

16.  Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych lub w celu korzystania z nich;

17.  Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);

18.  Umowa o dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa, na podstawie której Dostawca zobowiązuje dostarczyć Klientowi Treści Cyfrowe, a Klient zobowiązuje się zapłacić cenę;

19.  Usługa – każda usługa świadczona przez ALBEG drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;

20.  Usługa prawna – jednorazowa konsultacja prawna lub abonament na konsultacje prawne, świadczone drogą elektroniczną lub telefoniczną, których zamówienie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu lub Formularza Konsultacji;

21.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.;

22.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

23.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu, w tym Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, lub rezerwacji Usługi prawnej świadczonej przez ALBEG.

II.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez ALBEG, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, warunki zawierania Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, korzystania z Treści Cyfrowych dostarczanych przez ALBEG oraz uprawnienia przysługujące Klientowi i tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     ALBEG świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

a)     zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;

b)     prowadzenie Koszyka;

c)     składanie Zamówień w Sklepie;

d)     udostępnienie Formularza Kontaktowego;

e)     udostępnienie Formularza Konsultacji.

3.     Kontakt z ALBEG jest możliwy drogą:

a)     elektroniczną – pod adresem: kontakt@prawomalegobiznesu.pl;

b)     pocztową – pod adresem: ul. Aleksandra Gajkowicza 15/125, 03-562 Warszawa;

c)     telefoniczną – pod numerem: +48 69641391

d)     za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil @prawo.malego.biznesu) oraz LinkedIn.

4.     Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5.     Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

6.     Klient jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej, Usług oraz Treści Cyfrowych w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

7.     Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

8.     Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

 

III.   WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     Do skorzystania z Usług niezbędne jest:

a)     posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,

b)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.     Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.

3.     Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało:

a)     aktualny system antywirusowy,

b)     skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c)     zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.

4.     W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls. W przypadku dostarczania przez ALBEG Treści Cyfrowych w postaci nagrań audio lub video, niezbędne jest posiadanie przez klienta odpowiedniego programu.

5.     Techniczne warunki korzystania z Usług lub Treści Cyfrowych mają znaczenie dla prawidłowości ich funkcjonowania, sposobu ich wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

6.     ALBEG nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług lub Treści Cyfrowych.

7.     ALBEG w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.

8.     Dostawca dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. ALBEG dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez ALBEG na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy ALBEG w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

9.     Dostawca może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem Usług świadczonych przez ALBEG, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne cookies lub podobne technologie, jeżeli Klient uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce prywatności.

IV.   TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

1.     W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez ALBEG na Stronie Internetowej.

2.     Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.

3.     Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony ALBEG, ani ze strony Klienta.

V.     PROWADZENIE KOSZYKA

1.     Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.

2.     Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.

3.     Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony ALBEG, ani ze strony Klienta.

VI.   FORMULARZ KONTAKTOWY ORAZ FORMULARZ KONSULTACJI

1.     W celu skorzystania z ww. Usług Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez ALBEG jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza).

2.     Usługi są nieodpłatne, a umowa o świadczenie tych Usług jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do ALBEG za pośrednictwem dedykowanego formularza.

3.     Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą ich wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony ALBEG, ani ze strony Klienta.

VII.  TREŚCI CYFROWE

1.     Dostawca dokłada należytej staranności, aby Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie były zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w chwili ich dostarczenia. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że: 

a)     ALBEG nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Treści Cyfrowych po ich dostarczeniu Klientowi;

b)     ALBEG nie ma obowiązku informowania Klienta o zmianach stanu prawnego wpływających na dostarczoną Treść Cyfrową;

c)     ALBEG nie ma wpływu na sposób interpretacji przepisów prawa przez sądy powszechne oraz właściwe organy państwowe;

d)     w Treściach Cyfrowych przypadkowo mogą pojawić się postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne, co jest naturalnym elementem praktyki stosowania prawa;

e)     w Treściach Cyfrowych przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość;

f)      Treści Cyfrowe będące projektami dokumentów prawnych stanowią wzory dokumentów i bazę dla samodzielnego przygotowania ostatecznej dokumentacji przez Klienta.

2.     Brak korzystania przez Klienta z dostarczonej Treści Cyfrowej pomimo możliwości korzystania z niej, nie uprawnia Klienta do żądania od Dostawcy zwrotu ceny za daną Treść Cyfrową. 

3.     Treść Cyfrowa dostarczana jest Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, jeśli Klient, składając Zamówienie, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i oświadczy, że przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie powyższej zgody powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy po dostarczeniu Treści Cyfrowych. 

4.     Dostawca dostarcza Klientowi Treści Cyfrowe poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta linka umożliwiającego pobranie Treści Cyfrowych i zapisanie ich na urządzeniu Klienta lub poprzez przesłanie Treści Cyfrowych jako załącznika do wiadomości email przesłanej Klientowi.

5.     W przypadku braku dostarczenia Treści Cyfrowych Klientowi w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Klient wzywa ALBEG do ich dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wysłane drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Klientem terminie, Klient może odstąpić od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych. Szczegóły dotyczące realizacji prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pkt. IX Regulaminu.

VIII.         SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1.     Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2.     ALBEG wystawia faktury VAT.

3.     Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez ALBEG w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.     Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia oraz wstawienie faktury VAT (w przypadku składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę).

5.     W celu złożenia Zamówienia należy: 

a)     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b)     wypełnić Formularz Zamówienia,

c)     postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po wypełnieniu Formularza Zamówienia, w tym wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

6.     ALBEG udostępnia Klientowi następujące w szczególności następujące formy płatności w Sklepie:

a)     płatności elektroniczne za pośrednictwem Przelewy24;

b)     PayPal,

c)     Blik.

7.     Aktualny wykaz dostępnych form płatności w Sklepie znajduje się przy Formularzu Zamówienia.

8.     W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 

IX.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Uprawnienia opisane w niniejszym punkcie, przysługują wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Konsumentem – Profesjonalistą.

2.     Klient ma prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych lub umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. VII.3.

3.     Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie do ALBEG oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres email: kontakt@prawomalegobiznesu.pl.

4.     W przypadku wysyłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

5.     ALBEG odpowiada za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych:

a)     istniejącą w chwili dostarczenia Treści Cyfrowych i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Treści Cyfrowa dostarczane są jednorazowo lub częściami;

b)     ujawnioną w okresie dostarczania Treści Cyfrowych – w przypadku, gdy Treści Cyfrowe dostarczane są w sposób ciągły.

6.     Jeśli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z tą umową.

7.     Klient ma obowiązek współpracy z ALBEG, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta.

8.     ALBEG może odmówić doprowadzenia dostarczanych Treści Cyfrowych do zgodności z umową, jeżeli ich doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla ALBEG.

9.     ALBEG doprowadza Treści Cyfrowe do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z umową ponosi ALBEG.

10.  Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)     doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowych z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 8 powyżej;

b)     ALBEG nie doprowadziła Treści Cyfrowych do zgodności z umową zgodnie z ust. 9 powyżej;

c)     brak zgodności Treści Cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że ALBEG próbowała doprowadzić je do zgodności z umową;

d)     brak zgodności Treści Cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 6 powyżej;

e)     z oświadczenia ALBEG lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Treści Cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

11.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 

12.  W przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych i chęci skorzystania przez Klienta z uprawnień wskazanych powyżej, Klient może przesłać Dostawcy reklamację drogą elektroniczną lub pisemną, a reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Użytkownik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.

13.  Dostawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

14.  Jeżeli ALBEG nie uzna reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

15.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Subskrybenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

a)     powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

b)     Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c)     Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

16.  Klient może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem  platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL  

17.  W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy o dostarczanie treści Cyfrowych, Dostawca wstrzymuje dostarczanie Treści Cyfrowych niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

18.  W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Treści Cyfrowych i udostępniania ich osobom trzecim.

19.  ALBEG nie jest uprawniona do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowe były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Klient z nich faktycznie korzystał.

20.  ALBEG jest zobowiązana do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

21.  Dostawca dokona zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny w związku z niezgodnością Treści Cyfrowej z umową, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

22.  Dostawca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

23.  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz ten stanowi także załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

24.  W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

X.     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

XI.   PRAWA AUTORSKIE

1.     Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.

2.     Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują ALBEG, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.

3.     Z chwilą dostarczenia Klientowi Treści Cyfrowych, ALBEG udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Treści Cyfrowych, na warunkach określonych w Regulaminie.

4.     Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

5.     Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.

6.     W ramach udzielonej przez ALBEG licencji, Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowych wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

a)     zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Klienta;

b)     odtwarzanie i przeglądanie;

c)     zwielokrotnianie wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Klienta.

7.     W ramach udzielonej licencji Klientowi nie wolno w szczególności:

a)     usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe;

b)     zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać ich rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;

c)     udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;

d)     najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;

e)     ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

9.     Klientowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji. 

10.  Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują ALBEG lub podmiotom trzecim, z którymi ALBEG zawarła stosowne umowy. 

11.  Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody ALBEG.

12.  Naruszenie postanowień określonych w niniejszym punkcie Regulaminu upoważnia ALBEG do wystąpienia przez Dostawcę z roszczeniami wobec Klienta, w tym do wystąpienia na drogę sądową.

 

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Dostawca może dokonać zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn, szczególności w przypadku:

a)     zmiany stanu prawnego wymagającej wprowadzenia zmian w Regulaminie,

b)     zmiany przedmiotu działalności Dostawcy,

c)     modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania,

d)     sprostowania w Regulaminie błędów i omyłek.

2.     Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Stronie Internetowej Serwisu, co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie także przesłana Klientom pocztą elektroniczną.

3.     Do Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

4.     Klient, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Aleksandra Pilipiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALBEG Aleksandra Pilipuk

ul. Aleksandra Gajkowicza 15/125, 03-562 Warszawa

adres email: kontakt@prawomalegobiznesu.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy ___________*:

data zawarcia umowy: _______________

[Imię i nazwisko/adres] 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

………………………………………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………

            [Data] [Podpis]

*proszę podać, której umowy odstąpienie dotyczy, jeżeli informacja ta nie zostanie wskazana, zostanie przyjęte iż dotyczy ono wszystkich umów objętych Regulaminem