Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

Regulamin dostarczania Newsletteru

wersja obowiązująca od dnia 30.06.2023

 

Niniejszy dokument określa zasady i warunki dostarczania treści cyfrowych drogą elektroniczną w postaci Newsletteru i stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I.      Definicje

1.     ALBEG lub Dostawca – Aleksandra Pilipiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALBEG Aleksandra Pilipuk, ul. Aleksandra Gajkowicza 15/125, 03-562 Warszawa, NIP: 5242815079, REGON: 366008305;

2.     Klient – Konsument, Konsument – Profesjonalista lub Przedsiębiorca, który chce otrzymywać treści cyfrowe bez konieczności zawierania z Dostawcą Umowy o dostarczanie Newsletteru;

3.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.     Konsument – Profesjonalista – osoba fizyczna zawierająca umowę z ALBEG bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (a więc będącą Przedsiębiorcą), jeśli z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5.     Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności ALBEG (w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie) oraz materiały edukacyjne z zakresu prawa (np. w postaci e-booków, broszur, checklist itp.);

6.     Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, dostępny pod adresem: https://prawomalegobiznesu.pl/polityka-prywatnosci/

7.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

8.     Regulamin – niniejszy dokument;

9.     Serwis – strona internetowa prowadzona przez ALBEG, dostępna pod adresem: https://prawomalegobiznesu.pl/

10.  Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Konsumentem – Profesjonalistą albo Przedsiębiorcą, która zawarła z Dostawcą Umowę o dostarczanie Newsletteru lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

11.  System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.);

12.  Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Subskrybenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

13.  Umowa o dostarczanie Newsletteru – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której ALBEG zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy dane osobowe;

14.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.;

15.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

II.     Kontakt z Dostawcą

Kontakt z ALBEG jest możliwy drogą:

a)     elektroniczną – pod adresem: kontakt@prawomalegobiznesu.pl;

b)     pocztową – pod adresem: ul. Aleksandra Gajkowicza 15/125, 03-562 Warszawa;

c)     telefoniczną – pod numerem: +48 69641391

 

III.   Wymagania techniczne

1.     W celu otrzymywania Newsletteru konieczne jest spełnienie przez Subskrybenta następujących wymagań:

a)     posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,

b)     aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,

c)     posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

d)     zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.), 

e)     posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.

2.     Dostawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do Systemu Teleinformatycznego oraz urządzenia Subskrybenta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Dostawca zaleca stosowanie przez Subskrybenta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

3.     Dostawca może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Subskrybent, dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem usług świadczonych przez ALBEG, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne cookies lub podobne technologie, jeżeli Subskrybent uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce prywatności.

 

IV.   Umowa o dostarczanie Newsletteru

1.     Zawarcie Umowy o dostarczanie Newsletteru wymaga wykonania następujących czynności przez Subskrybenta: 

a)     wejścia na stronę internetową Serwisu;

b)     wpisania w dedykowanym formularzu swojego imienia i adresu email,

c)     poprzez checkbox zaakceptowania niniejszego Regulaminu,

d)     potwierdzenia zamówienie Newsletteru poprzez kliknięcie w link zamieszczony w dostarczonej na podany adres email wiadomości.

2.     Z chwilą potwierdzenie zamówienia Newsletteru zostaje zawarta pomiędzy Subskrybentem a ALBEG Umowa o dostarczanie Newsletteru.

3.     Umowa o dostarczanie Newsletteru zawierana jest na czas nieokreślony.

4.     ALBEG informuje Subskrybenta, a Subskrybent, zawierając Umowę o dostarczaniu Newsletteru, przyjmuje do wiadomości, że:

a)     Newsletter nie podlega aktualizacji;

b)     częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Dostawcy.

5.     Newsletter jest dostarczany drogą elektroniczną, na adres email podany przez Subskrybenta.

6.     Niezależnie od okoliczności, że Newsletter jest dostarczany Subskrybentowi nieodpłatnie, Subskrybent ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Subskrybenta.

 

V.     Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newsletteru lub odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newsletteru

1.     Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newsletteru ze skutkiem natychmiastowym. 

2.     Subskrybent będący Konsumentem albo Konsumentem – Profesjonalistą może także odstąpić od Umowy o dostarczanie Newsletteru bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

3.     Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newsletteru albo jej wypowiedzenie wymaga złożenia Dostawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać złożone poprzez:

a)     kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newsletteru, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;

b)     wysłanie ALBEG przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newsletteru albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej/drogą pocztową. 

4.     Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newsletteru może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz ten stanowi także załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

5.     Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newsletteru lub jej wypowiedzeniu, ALBEG wstrzyma dostarczanie Subskrybentowi Newsletteru.

 

VI.   Dostarczanie treści cyfrowych poza Umową o dostarczanie Newsletteru

1.     W przypadku gdy Klient chce otrzymać treści cyfrowe dostępne w ramach Newsletteru bez zawierania Umowy o dostarczanie Newsletteru, może otrzymać takie treści cyfrowe odpłatnie. 

2.     W przypadku woli otrzymania treści cyfrowych odpłatnie, Klient ma możliwość ich nabycia w ramach Sklepu, zgodnie z Regulaminem sklepu i innych usług[AR1] , a w razie niedostępności treści cyfrowych w Sklepie, powinien skontaktować się z Dostawcą, w celu indywidualnego uzgodnienia warunków umowy o dostarczanie treści cyfrowych. Szczegółowe zasady zawierania umów, o których mowa w zdaniu poprzednim, znajdują się w Regulaminie sklepu i innych usług[AR2] .

 

VII.  Prawa autorskie

1.     Z chwilą dostarczenia Subskrybentowi Newsletteru, ALBEG udziela Subskrybentowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści cyfrowych w postaci Newsletteru, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.     Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

3.     W ramach udzielonej przez ALBEG licencji, Subskrybent ma prawo korzystać z treści cyfrowych zawartych w Newsletterze wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

a)     zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Subskrybenta;

b)     odtwarzanie i przeglądanie;

c)     zwielokrotnianie wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Subskrybenta.

3.     Subskrybentowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji. 

4.     Naruszenie warunków licencji określonych w Regulaminie upoważnia ALBEG do wystąpienia przez Dostawcę z roszczeniami wobec Subskrybenta, w tym do wystąpienia na drogę sądową.

 

VIII.         Reklamacje

1.     Subskrybenci będący Konsumentami lub Konsumentami – Profesjonalistami mają prawo wniesienia do ALBEG reklamacji w przypadku niezgodności Newsletteru z Umową o dostarczanie Newsletteru.

2.     ALBEG odpowiada za niezgodność treści cyfrowych zawartych Newsletterze z Umową o dostarczanie Newsletteru:

a)     istniejącą w chwili dostarczenia Newsletteru i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Newsletter dostarczany jest jednorazowo lub częściami;

b)     ujawnioną w okresie dostarczania Newsletteru – w przypadku, gdy Newsletter dostarczany jest w sposób ciągły.

3.     W przypadku ujawnienia niezgodności, o której mowa w ust. 2 powyżej, Subskrybent może żądać doprowadzenia Newsletteru do zgodności z Umową o dostarczanie Newsletteru.

4.     Subskrybent może przesłać reklamację drogą elektroniczną lub pisemną, a reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Subskrybenta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), adres mailowy, na który miał być przesyłany Newsletter, określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Użytkownik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji (żądanie doprowadzenia Newsletteru do zgodności z Umową o dostarczanie Newsletteru).

5.     Subskrybent ma obowiązek współpracy z Dostawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Newsletteru z Umową o dostarczanie Newsletteru wynika z cech Środowiska Cyfrowego Subskrybenta.

6.     ALBEG może odmówić doprowadzenia Newsletteru do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Dostawcy.

7.     ALBEG doprowadza Newsletter do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Subskrybenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Subskrybenta, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany. Koszty doprowadzenia Newsletteru do zgodności z umową ponosi Dostawca.

8.     Jeżeli Newsletter jest niezgodne z umową, Subskrybent może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newsletteru, gdy:

a)     doprowadzenie Newsletteru do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 6 powyżej;

b)     ALBEG nie doprowadziła Newsletteru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7 powyżej;

c)     brak zgodności Newsletteru z umową występuje nadal, mimo że ALBEG próbowała doprowadzić Newsletter do zgodności z umową;

d)     brak zgodności Newsletteru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 3 powyżej;

e)     z oświadczenia Dostawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Newsletteru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Subskrybenta.

9.     Dostawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela Subskrybentowi odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

10.  Jeżeli ALBEG nie uzna reklamacji Subskrybenta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Subskrybent ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Subskrybenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

a)     powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

b)     Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c)     Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12.  Subskrybent może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem  platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

13.  W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newsletteru, Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newsletteru niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

14.  W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Newsletteru, Subskrybent zobowiązany zaprzestać korzystania z Newsletteru i udostępniania go osobom trzecim.

 

IX.   Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę znajdują się w Polityce prywatności.

 

X.     Zmiana Regulaminu

1.     Dostawca może dokonać zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn, szczególności w przypadku:

a)     zmiany stanu prawnego wymagającej wprowadzenia zmian w Regulaminie,

b)     zmiany przedmiotu działalności Dostawcy,

c)     modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania,

d)     sprostowania w Regulaminie błędów i omyłek.

2.     Subskrybenci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu, co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie także przesłana Subskrybentom pocztą elektroniczną.

3.     Do Umów o dostarczanie Newsletteru zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

4.     Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newsletteru ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Aleksandra Pilipiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALBEG Aleksandra Pilipuk

ul. Aleksandra Gajkowicza 15/125, 03-562 Warszawa

adres email: kontakt@prawomalegobiznesu.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. Umowy o dostarczanie Newsletteru, 

adres mailowy, na który miał być dostarczany Newsletter: _________________________

 

 

[Imię i nazwisko/adres] 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

 

 

 

 

                                                                            ……………………………………………………

                                                                            [Data] [Podpis]

 

 

 


 [AR1]Aktywny link do Regulaminu sklepu i innych usług.

 [AR2]Aktywny link do dokumentu.