Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Zakładasz własną firmę lub już ją prowadzisz i chcesz zatrudniać pracowników? Sprawdź, o czym musisz wiedzieć!

Zakładasz własną firmę lub już ją prowadzisz i chcesz zatrudniać pracowników? Sprawdź, o czym musisz wiedzieć!

  Zakładasz własną firmę lub już ją prowadzisz i chcesz zatrudniać pracowników? Sprawdź, o czym musisz wiedzieć!

  Kluczową kwestią jest określenie rodzaju umowy, na podstawie której chcesz zatrudnić pracownika. To od niej zależy wysokość składek, odprowadzane podatki i inne kwestie formalne z tym związane. Przedsiębiorco, możesz zatrudnić pracownika w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, o dzieło czy inne. Zobacz, która będzie się opłacała bardziej dla Twojego biznesu!

  Umowa o pracę. Tu największym kosztem dla Ciebie jest wynagrodzenie tego pracownika i zobowiązania do instytucji, które należy za niego zapłacić. W przypadku tego rodzaju umów, kosztem uzyskania przychodu jest wynagrodzenie brutto, składki ZUS finansowane przez Ciebie jako pracodawcę oraz wpłaty do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) finansowane właśnie przez Ciebie.

  Na kwotę wynagrodzenia brutto składa się: składki społeczne finansowane przez pracownika (obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i społeczne), zaliczka na podatek dochodowy (obliczana według skali podatkowej, dla której stawka wynosi 12% lub 32%), wynagrodzenie netto (po potrąceniu wymienianych składek) oraz wpłaty do PPK finansowane przez pracownika.

  Najniższa pensja minimalna w 2023 r. wynosi od stycznia do czerwca 3490zł, a od lipca do grudnia 3600zł.

  Składki ZUS. Składają się na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (6,5%), wypadkowe (1,67%), FP [Fundusz Pracy] (2,45%), FGŚP [Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych] (0,1%).

  Kiedy nie płacić FP i FGŚP? Gdy kobieta skończyła 55 lat, a mężczyzna 60; gdy pracownik powrócił z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego (zwolnienie od tych opłat przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu); pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – zwolnienie przysługuje wówczas przez okres 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę; pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie ukończyli 30 lat – zwolnienie przysługuje przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

  w wieku między 18 a 55 lat, podlegają automatycznie zgłoszeniu do PPK. Pracodawca nie może decydować o tym, kiedy będzie ponosił dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w tym programie. Tylko pracownicy składający rezygnację z udziału w PPK sprawią, że koszt całkowity zatrudnienia nie będzie wyższy.

  Inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Finansowanie badań lekarskich i szkoleń BHP, podnoszenie kwalifikacji pracownika, przeszkolenie go na stanowisko pracy i wdrożenie w firmę, zapewnienie mu odpowiednich narzędzi do pracy, obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wynagrodzenia urlopowe czy chorobowe, itp.

  Umowa zlecenie. Umowa cywilnoprawna nie jest regulowana przez Kodeks pracy, a więc w jej przypadku nie obowiązuje sporo regulacji. Minimalna stawka godzinowa od stycznia do czerwca wynosi 22,80zł brutto/h, a od lipca do grudnia wyniesie 23,50zł brutto/h.

  Całkowity zatrudnienia na umowę zlecenie: wynagrodzenie brutto; składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę; wpłaty do PPK finansowane przez zleceniodawcę (podstawowa wpłata jest w wysokości 1,5% wynagrodzenia zleceniobiorcy. Zleceniodawca może także zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia).

  Od stycznia 2023 r. zleceniobiorcy mogą złożyć swojemu pracodawcy PIT-2, co to oznacza? Jeżeli podatnik podpisał co najmniej kilka umów zleceń, może wskazać do 3 płatników, którzy będą stosować kwotę zmniejszającą podatek. Każdy ze zleceniodawców zredukuje zaliczkę o maksymalnie 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 100 zł. Suma takich comiesięcznych potrąceń nie może przekraczać 300 zł, czyli 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w 2023 r. Oczywiście nasz zleceniobiorca w przypadku swoich trzech przedsiębiorców, na rzecz których świadczą pracę, zobligować tylko jednego lub dwóch. Jeżeli zleceniobiorca nie złoży oświadczenia o stosowaniu kwoty pomniejszającej podatek, kwota wolna od podatku zostanie rozliczona w rocznym zeznaniu podatkowym.

  Pracownik na podstawie tej umowy podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie stanowiło wynagrodzenie brutto, składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę (ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP).  Składka zdrowotna jest obowiązkowa w przypadku każdej umowy zlecenie, jeśli jednak kwota przekracza minimalne wynagrodzenie, to z umowy konieczne jest odprowadzenie tylko składki zdrowotnej. W takim przypadku całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika będzie wynagrodzenie brutto, a składka zdrowotna będzie opłacana przez zleceniobiorcę, a nie zleceniodawcę.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *